Està en: Inici>L'Entitat
  • L’Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVHA)és una entitat de dret públic, dependent de la Generalitat Valenciana, que naix com a instrument per a la realització de les polítiques autonòmiques en matèria d’habitatge i infraestructures.

    Els fins d’EVHA tenen caràcter transversal per a tota l’Administració de la Generalitat i la seua activitat inclou la promoció, construcció i gestió de sòl, infraestructures, equipaments i edificacions de qualsevol índole, així com la gestió, explotació i manteniment d’estes. Per a això, incorpora tot el bagatge i l’experiència d’un nombrós grup de professionals dedicats a l’obra pública.

  • Reglament d'Organització i Funcionament.
  • Memòria Anual d'activitats 2017.