Està en: Inici>Perfil de Contractant
  • L'Entitat Valenciana d´Habitatge i Sòl (EVHA), en compliment del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i per tal d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la seua activitat contractual i amb el respecte als principis legalment establits, de publicitat i lliure concurrència en el procediment de selecció del contractista i sempre amb la intenció de potenciar la dita selecció amb un tractament igualitari, transparent i no discriminatori, oferix a través del Perfil del Contractant, tota la informació sobre els expedients de selecció del contractista per a la contractació de l’execució d’obres, prestació de servicis i subministraments, alienació de parcel•les i locals comercials.

    Així mateix, en el Perfil de Contractant vosté podrà accedir als documents facilitats per EVHA per a poder prendre part en els procediments de selecció del contractista, tramitats per la seua unitat de contractació, així com tota la informació puntual sobre l’estat i la fase en el qual es troba cada expedient de licitació.

  • Enlaces relacionados