Sobre la Xarxa lloga'm


Objectiu:
- Facilitar l'accés de la ciutadania valenciana a l'habitatge en règim de lloguer.
- Mobilitzar els habitatges no habitats situades en el CV.

La Xarxa LLoga’m és un servei integral d'informació, intermediació, assessorament i tramitació en matèria de lloguer d'habitatge en la Comunitat Valenciana. Es fomenta el lloguer a través d'un sistema voluntari d'obtenció d'habitatges privats per a la seua oferta a preus assequibles i adequats al nivell d'ingressos de les persones demandants d'habitatge en lloguer.

Els nostres serveis


...
Informació i orientació

- Promoció de la Xarxa Lloga’m
- Avantatges d'adherir-se
- Difusió de les mesures de foment de lloguer
- Habitatges que s'adhereixen a la Xarxa

...
Intermediació

- Connectar habitatge oferit amb persones arrendatàries
- Solució de possibles conflictes durant la vigència del contracte
- Atenció a les incidències i sinistres durant el contracte
- Seguiment del contracte des del seu inici fins a la seua finalització

...
Assessorament

- Formalització dels contractes
- Càlcul actualització renda conforme a l'IPC
- Altres obligacions dimanants del contracte

...
Tramitació i gestió

- Sol·licitud de mesures de foment
- Actuacions per a depositar la fiança en l'Administració
- Liquidació l'impost/os que procedisquen


Inscripció Agents Immobiliaris col·laboradors


Inscripció d'un habitatge en la Xarxa Lloga'm per a la seua oferta en lloguer assequible


Preguntes freqüents

* Com inscriure't?

1. Les persones o unitats de convivència que, complint els requisits previstos en aquest decret, estiguen interessades a arrendar un habitatge a través de la Xarxa Lloga’m, hauran d’inscriure-s’hi com a sol·licitants d’habitatge. La inscripció s’ha de fer telemàticament des de l’aplicació informàtica de la Xarxa Lloga’m o a través de l’agent immobiliari col-laborador que gestione l’habitatge del seu interés.
2. Una vegada tramitada la inscripció, podrà sol·licitar-se qualsevol dels habitatges que figuren oferits en la Xarxa Lloga’m.
3. Únicament serà admesa una sol·licitud per persona o unitat de convivència, si bé aquesta podrà cancel·lar-se mentre no se li haja adju-dicat l’habitatge sol·licitat, i es podrà cursar una de nova respecte de qualsevol altre habitatge oferit.
(Art. 89 -DOGV 9192)

* El que has de saber

Podran inscriure’s com a demandants d’habitatge en la Xarxa Llo-ga’m totes les persones o unitats de convivència que, interessades a accedir a un habitatge en règim de lloguer a preu assequible, reunisquen els següents requisits:
a) Disposar d’uns ingressos globals no inferiors a 2 vegades l’IPREM, ni superiors a 4,5 vegades l’IPREM.
b) No tindre deutes pendents per impagament de rendes en habitat-ges que pertanguen als patrimonis públics d’habitatge.
(Art. 81 -DOGV 9192)

Les persones arrendatàries inscrites en la Xarxa Lloga’m es com-prometen a:
a) Col·laborar amb l’agent immobiliari col·laborador que gestione l’habitatge del seu interés, facilitant-li la informació i documentació necessàries per a la formalització del contracte, la liquidació d’impostos i qualsevol altre tràmit necessari de la Xarxa Lloga’m.
b) Proporcionar els mitjans de contacte oportuns i, si cal, actualit-zar-los, sense que puguen transcórrer més de cinc dies sense que l’agent immobiliari col·laborador puga establir comunicació.
c) Sol·licitar a través de la Xarxa Lloga’m únicament habitatges la renda dels quals no supere el 30 % dels ingressos bruts anuals de la unitat de convivència.
d) Formalitzar el contracte d’arrendament de l’habitatge que hague-ra sol·licitat quan aquest li haja sigut adjudicat.
e) Retribuir l’agent immobiliari col·laborador d’acord amb el que preveu aquest decret.
f) Destinar l’habitatge adjudicat a través de la Xarxa Lloga’m a domicili habitual i permanent propi o de la unitat de convivència comu-nicada.
g) Pagar puntualment la renda pactada, així com les despeses asso-ciades a l’ús de l’habitatge que els corresponguen.
h) Usar l’habitatge amb la deguda diligència i comunicar a l’agent immobiliari col·laborador qualsevol sinistre o incidència que sorgisca en relació amb aquest.
i) Lliurar l’habitatge a l’agent immobiliari col·laborador en el moment de la finalització del contracte en les mateixes condicions que el va rebre, excepte la deterioració produïda pel temps o per causa ine-vitable.
j) No subarrendar totalment o parcialment l’habitatge adjudicat.
(Art. 82 -DOGV 9192)

* Com inscriure't?

1. Les persones arrendadores que desitgen inscriure el seu habi-tatge en la Xarxa Lloga’m hauran d’estar al corrent en el compliment d’obligacions tributàries i de la Seguretat Social, així com no haver sigut sancionades penalment o administrativament amb la pèrdua de la possibilitat d’obtindre subvencions o ajudes públiques.
2. S’exigirà per a la inscripció de tot habitatge que la persona arren-dadora en siga propietària o titular d’un dret real que la faculte per a subscriure el contracte d’arrendament i així puga acreditar-lo documen-talment.
Art. 79 -DOGV 9192

* Requisits dels habitatges

Per a la inscripció en la Xarxa Lloga’m, els habitatges hauran de reunir els següents requisits:
a) Tindre la consideració d’habitatge d’acord amb la seua descripció registral o cadastral i comptar amb l’equipament bàsic i les condicions d’higiene que, en tot cas, hauran de ser comprovades per l’agent immo-biliari col·laborador.
b) No estar definits com a habitatges de protecció pública o estar sotmesos a qualsevol altre règim de protecció a conseqüència de l’accés a préstecs específics, la seua subsidiació o ajudes o subvencions públi-ques directes previstes en els plans d’habitatge i sòl i altres instruments similars. Això no impedirà la inclusió d’aquells habitatges protegits el règim jurídic dels quals no impose l’obligació de destinar-los necessà-riament a domicili habitual i permanent de la persona propietària, i en permeta l’arrendament per l’import que lliurement fixen les parts.
c) Estar proveïts de cuina moblada i dotats de placa de cuinar, aigüera, llavadora, frigorífic i campana extractora, i un bany que tinga vàter, lavabo i dutxa o banyera, tot això en perfecte funcionament.
d) Estar disponible per a l’ocupació immediata per la persona arren-datària que en resulte adjudicatària.
e) Estar donat d’alta en tots els subministraments bàsics de l’habi-tatge: aigua, llum, gas, entre altres.
f) Tindre una renda no superior a la renda màxima vigent a cada moment, en els termes assenyalats en l’article 94 d’aquest decret.
Art. 83 -DOGV 9192

* Ajudes per al condicionament d’habitatges


1. La conselleria competent en matèria d’habitatge ha d’establir un programa d’ajudes per al condicionament d’habitatges no habitats per-tanyents a persones físiques o jurídiques que no tinguen la consideració de gran tenidor perquè, una vegada condicionades, siguen incorporades al mercat de lloguer a través de la Xarxa Lloga’m.
2. Es consideraran actuacions subvencionables les obres de condi-cionament que s’escometen en habitatges d’una antiguitat mínima de 30 anys, que no hagen sigut objecte de reforma integral en els últims 20 anys per a esmenar qualsevol de les següents deficiències:
a) Enderrocaments i actuacions prèvies necessàries per a escometre l’adequació de l’habitatge.
b) Qualsevol intervenció destinada a aconseguir les degudes condi-cions d’habitabilitat de l’habitatge.
3. Els habitatges que accedisquen a les ajudes per al condiciona-ment de l’habitatge hauran de romandre arrendats a través de la Xarxa Lloga’m i en les condicions que s’hi fixen durant el període de temps mínim que s’establisca en la convocatòria, el qual podrà graduar-se en funció de la quantia percebuda.
(Art. 97 -DOGV 9192)

* Requisits

1. Per al reconeixement de la condició d’agent immobiliari col·la-borador, les persones físiques o jurídiques hauran de reunir els següents requisits:
a) Ser agent de la propietat immobiliària, qualificat conforme a la seua normativa específica, o ser persona física o jurídica legalment constituïda que, sense estar en possessió de cap títol ni pertànyer a cap col·legi oficial o associació professional, complisca les condicions esta-blides en la normativa vigent per a l’exercici de l’activitat d’intermedi-ació immobiliària a la Comunitat Valenciana.
b) Acreditar una experiència mínima de 3 anys en l’exercici d’aquesta activitat.
c) Tindre un establiment obert al públic que resulte accessible i ade-quat per a atendre la ciutadania i dispose dels permisos, les llicències i les altes fiscals legalment establides per a l’exercici de l’activitat.
d) Assegurar l’exercici de la seua activitat immobiliària amb una cobertura mínima de 600.000,00 euros anuals per a fer front a la respon-sabilitat civil que poguera derivar-se’n.
e) Posseir una assegurança de caució o fiança amb un import mínim de garantia de 60.000,00 € per establiment obert al públic i any de cobertura que puga ser executat per acord exprés entre l’agent immobi-liari col·laborador i les persones que hagueren lliurat la quantitat de què es tracte o sentència judicial o laude arbitral ferm.
f) No tindre antecedents penals per condemnes en processos rela-cionats directament o indirectament amb l’activitat immobiliària, la veracitat de documents o la gestió de patrimonis públics i privats.
g) Disposar dels recursos materials necessaris per al desenvolupa-ment de les seues funcions i, particularment, de l’equipament informàtic i telemàtic que garantisca l’accés a internet i la correcta gestió de l’apli-cació informàtica de la Xarxa Lloga’m.
h) Disposar de personal qualificat per a la realització de les funcions encomanades i l’atenció de la ciutadania.
i) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
j) Estar dotat d’un mitjà d’identificació i signatura electrònic admés per la Generalitat.

2. Els requisits previstos en aquest article hauran de mantindre’s durant tota la vigència de la condició d’agent immobiliari col·laborador.

3. En el cas de persones jurídiques, s’exigirà el compliment dels requisits previstos en aquest article a les persones administradores o membres del Consell d’Administració.
Art. 68 -DOGV 9192

* Inscriu-te ací

1. Les persones físiques o jurídiques que reunint els requisits previs-tos en l’article anterior estiguen interessades a formar part de la Xarxa Lloga’m han de presentar una sol·licitud dirigida a la direcció general amb competències en matèria de funció social de l’habitatge, a la qual ha d’acompanyar la següent documentació:
a) Identificació. DNI de la persona sol·licitant, per a les sol·licituds realitzades per persones físiques, o fotocòpia de la targeta CIF de la societat, del DNI de la persona representant d’aquesta i de l’escriptura de constitució de la societat sol·licitadora i les seues modificacions, si n’hi ha, per a les sol·licituds realitzades per persones jurídiques. Així mateix, les persones jurídiques hauran d’acompanyar certificació que acredite la seua inscripció en el Registre mercantil i certificació de l’ac-ta en la qual conste l’acord de la societat d’efectuar la sol·licitud, i el representant facultat a aquest efecte i, si és procedent, el poder bastant d’aquest.
b) Acreditació professional. títol d’agent de la propietat immobi-liària, certificat expedit pel col·legi professional corresponent, amb indicació de la data d’alta en aquest, o documentació acreditativa de la dedicació professional a l’activitat d’intermediació immobiliària durant un termini mínim de 3 anys. En aquest últim cas, a més de l’exercici de l’activitat, haurà d’acreditar-se l’alta en la Seguretat Social i l’alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques.
c) Acreditació d’establiments, mitjans materials i personals. Decla-ració responsable en què conste la disponibilitat i identificació del local o locals en els quals es desenvoluparà el servei, les dades del personal amb el qual compta i l’equipament informàtic i telemàtic de què disposa per al desenvolupament de les seues funcions com a agent immobiliari col·laborador. Amb caràcter previ a la remissió de la informació relativa a les dades del personal, les persones físiques o jurídiques sol·licitants han d’informar el seu personal de les dades objecte de comunicació, de la finalitat de la comunicació realitzada i dels drets que en matèria de protecció de dades els assisteixen.
d) Acreditació d’assegurança de responsabilitat civil. Documentació acreditativa del contracte subscrit amb una companyia d’assegurances de responsabilitat civil que cobrisca els riscos propis de l’activitat amb la cobertura mínima prevista en aquest decret.
e) Acreditació de garanties. Documentació acreditativa de la garan-tia contractada amb asseguradora o financera degudament autoritzada que responga de les quantitats que reba l’agent en l’exercici de la seua activitat fins al límit previst en aquest decret.
f) Certificat d’antecedents penals.

2. . En cas d’oposar-se al fet que l’administració actuant recapte els documents que ja estan en el seu poder, a més dels anteriors, haurà d’aportar certificat que acredite trobar-se al corrent en el compliment d’obligacions tributàries i de Seguretat Social.

3. En els casos de persones col·legiades en algun col·legi territorial d’agents de la propietat immobiliària o de persones, físiques o jurídi-ques, associades en alguna associació d’agents de la propietat immobi-liària i agents immobiliaris, per a l’acreditació professional, d’assegu-rança i de garantia bastarà amb la presentació d’un certificat expedit pel col·legi o l’associació que corresponga amb indicació de la data d’alta, així com la data d’inclusió de la persona col·legiada o associada en les pòlisses col·lectives d’assegurança de responsabilitat civil i d’assegu-rança de caució subscrites.

4. La presentació de la sol·licitud i de la documentació acreditati-va del compliment dels requisits per al reconeixement de la condició d’agent immobiliari col·laborador s’ha de realitzar obligatòriament de manera electrònica.
(Art. 69 -DOGV 9192)
Inscripció Agents Immobiliaris col·laboradors

* Funcions i compromisos

1. Correspondrà als agents immobiliaris col·laboradors la gestió de la Xarxa Lloga’m i la prestació dels serveis d’informació, intermedia-ció, assessorament i tramitació d’acord amb el que preveu aquest decret.
2. En l’exercici de les seues funcions, els agents immobiliaris col-laboradors es comprometen a:
a) Informar dels avantatges i objectius de la Xarxa Lloga’m a les persones arrendadores i persones arrendatàries.
b) Informar i tramitar les ajudes públiques que puguen correspondre en matèria d’arrendament d’habitatge.
c) Captar habitatges per a la seua oferta a preus assequibles a través de la Xarxa Lloga’m i verificar el compliment dels requisits d’incor-poració i equipament, els quals hauran de ser recollits en l’Informe de verificació de requisits i inventari.
d) Recaptar de les persones arrendadores la documentació que resul-te necessària per a tramitar la inscripció dels habitatges en la Xarxa Lloga’m i lliurar una còpia de la resolució d’inscripció a la persona arrendadora.
e) Actuar com a intermediaris en la formalització dels contractes d’arrendament i tramitar la sol·licitud d’inclusió dels contractes subs-crits a les pòlisses d’assegurança de caució i multirisc que tinga contrac-tades la Generalitat, i facilitar una còpia de la resolució d’inclusió a la persona arrendadora i informar-ne la persona arrendatària.
f) ) Tramitar, en nom de la persona arrendadora, el depòsit de la fian-ça en l’Administració i, en nom de la persona arrendatària, la liquidació dels impostos derivats de la formalització del contracte d’arrendament.
g) Fer el seguiment de la bona utilització de l’habitatge i de les inci-dències que puguen sorgir durant la vigència del contracte.
h) Recuperar la possessió de l’habitatge quan la persona arrendatà-ria l’abandone voluntàriament. En els casos en què calga la intervenció judicial per a recuperar la possessió de l’habitatge, l’agent únicament pot documentar la negativa a l’abandó de l’habitatge.
i) Realitzar les gestions necessàries per a la cancel·lació de la fiança depositada en l’Administració en nom de la persona arrendadora.
j) Visitar l’habitatge una vegada finalitzat un contracte d’arrenda-ment, avaluar-ne l’estat, verificar l’inventari i constatar possibles des-perfectes, emetent un informe, per a procedir, si cal, i amb l’autorització expressa de la persona arrendadora, bé a la devolució total de la fiança o bé a la devolució parcial d’aquesta, una vegada descomptats els costos de reparació de desperfectes i reposició de l’inventari, o bé a la retenció.
k) Indicar en lloc visible els horaris d’atenció al públic, el distin-tiu que els identifique com a agent immobiliari col·laborador (número d’inscripció DAIC) i disposar de fulls oficials de reclamacions per a les persones usuàries de la Xarxa Lloga’m.
l) Gestionar en exclusiva els habitatges captats per a la Xarxa Llo-ga’m, reflectint el mandat de gestió i totes les actuacions realitzades en aquests, en l’aplicació informàtica facilitada per la conselleria amb competències en matèria d’habitatge.
m) Comunicar a la direcció general de funció social de l’habitatge qualsevol canvi de seu, de personal o variació de les condicions que van ser tingudes en consideració per al reconeixement de la condició d’agent immobiliari col·laborador.
Art. 78-DOGV 9192)